Sopimusehdot


1. Varastotila ja muutostyöt

Kiinteistön laitteineen ja siihen kuuluvine rakenteineen omistaa kiinteistön omistaja. Kiinteistöä hallinnoi ja vuokraa Itsepalveluvarasto Holvi Oy. Vuokralainen hallinnoi vuokraamansa tilaa siten että hänellä on siihen vuokrasopimuksen mukainen käyttöoikeus.
Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Varasto vuokrataan ilman sisustusta. Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteiden muutostöitä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kiellettyä, ja esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Mikäli varastoyksikköä vahingoitetaan, vuokralainen on siitä vastuussa, ellei vahinkojen osoiteta johtuneen vuokranantajan tuottamuksesta tai sen vastuulle kuuluvasta rakenteellisesta viasta. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei saa asettaa esille julkisiin tiloihin. Vuokralainen vastaa omien roskien poisviemisestä ja hävittämisestä. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä.

2. Säilytettävät tavarat

Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden varastointi on kielletty. Eläinten, kasvien, herkästi pilaantuvien elintarvikkeiden ja voimakkaasti tuoksuvien tavaroiden yms. varastointi on kielletty. Vuokralaisen tulee noudattaa yleisiä pakkausohjeita tuholaisvahinkojen välttämiseksi. Lattiakuormaa 500 kg/m2 ei saa ylittää. Tavaroiden säilytys varaston käytävillä ja muissa yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää varastokopin ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty. Vuokratiloissa tapahtuva laiton toiminta katsotaan sopimusrikkomukseksi.

3. Oleskelu

Tiloissa saa oleskella vain varaston täydentämisen, tyhjentämisen tai inventaarion ajan. Asiaton oleskelu tai tiloissa yöpyminen on kielletty. Vuokratilaa saa käyttää vain varastointitarkoituksiin, ei työskentelyyn tms. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntiensä yhteydessä pääovien ja tavarahissin ovien sulkeutumisesta vahingonkorvausten uhalla. Vuokralainen on vastuussa varastotilaan päästämistään henkilöistä. Mikäli vuokralainen aiheuttaa väärän hälytyksen kiinteistössä tai säilytysalueella, on hän velvollinen korvaamaan väärästä hälytyksestä aiheutuneet kustannukset. Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Vuokralaisen tulee ilmoittaa vuokranantajalle viipymättä mikäli hänen haltuunsa luovutetut varastotilan kulkulupatunnukset tai – välineet joutuvat vääriin käsiin.

4. Lämmitys ja sähkö

Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen.

5. Vakuutukset
Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai hukkaantumisesta. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta.

6. Lukitus

Vuokralainen vastaa varastokopin lukitsemisesta. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.

7. Kulkuoikeus

Viranomaisepäilyihin liittyvissä tilanteissa vuokranantajalla on oikeus rajoittaa vuokralaisen kulkuoikeutta. Vuokranantajan edustajalla (esim. korjaus- tai huoltomies) on oikeus mennä vuokrattuun varastoon joko hätätilanteen tai kiinteistön hoidon kannalta välttämättömien toimenpiteiden takia.

8. Määräaikainen vuokrasopimus
Vuokrasopimus päättyy vuokrakauden päätyttyä ilman erillistä irtisanomista. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston, poistaa ovesta lukon ja palauttaa mahdolliset avaimet ja/tai kulkulupavälineet vuokrasopimuksen viimeiseen päivään mennessä. Muussa tapauksessa vuokrasopimus muuttuu kohdan 9 mukaiseksi toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi.

9. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus
Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi vuokralaisen seitsemän (7) päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen tulee ilmoittaa kirjallisesti tai sähköpostitse. Irtisanomiseen tulee aina saada vahvistus, muuten sen ei katsota saapuneen perille. Vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi ja vuokranmaksuvelvollisuus lakanneeksi vasta kun vuokralainen on suorittanut sopimuksen mukaiset luovutustoimenpiteet eli tyhjentänyt ja siivonnut varaston, poistanut ovesta lukon ja palauttanut mahdolliset avaimet ja/tai kulkulupavälineet. Mikäli vuokranantaja irtisanoo sopimuksen, on irtisanomisaika yksi (1) kalenterikuukausi.

10. Varaston tyhjentäminen
Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varaston sekä poistaa lukon ovesta vuokrasopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus tyhjentää varasto parhaaksi katsomallaan tavalla joko hävittämällä tai realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia vahingonkorvausta sopimuskauden päättymisen jälkeen hävitetystä irtaimistosta. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että mahdollisessa huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella.

11. Vuokran maksaminen
Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus oveen, ja oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun sopimus on molempien osapuolten allekirjoittama ja vuokralainen on maksanut ensimmäisen vuokraerän sekä vuokratakuun. Vuokra maksetaan ennakkoon neljän viikon välein tai vuokrasopimuksessa muuten sovituissa erissä eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Itsepalveluvarasto Holvi Oy Sopimusehdot 2/2 Mahdolliset kampanjatarjoukset eivät ole voimassa, mikäli varastotilan vuokran maksaja on viranomainen maksusitoumusmenettelyllä tai muu kolmas osapuoli. Tässä tapauksessa sovelletaan joko vuokranantajan ja viranomaisen erikseen sopimia tariffeja tai hinnaston mukaisia vuokrahintoja. Näissä tapauksissa vuokranantajalla on myös oikeus olla myöntämättä vuokralaiselle kulkulupaa. Tällöin vuokralainen päästetään varastotiloihin siitä erikseen sovittaessa. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, on hän henkilökohtaisesti vuokrasopimuksen toinen osapuoli. Mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja, esim. jättää vuokran maksamatta, ja vuokralaisella on vuokrahintaan vaikuttavia alennuksia, päättyvät ne automaattisesti. Tässä tapauksessa vuokrasopimukseen ryhdytään soveltamaan hinnaston mukaisia taksoja. Vuokranantajalla on oikeus sopimuskauden aikana muuttaa varastoista veloitettavaa vuokraa, mikäli muutoksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään kuukautta (1 kk) ennen muutoksen voimaanastumista.

12. Vuokran maksamatta jättäminen
Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti eräpäivään mennessä, vuokranantajalla on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sekä kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli erääntynyttä vuokraa ei huomautuksesta huolimatta suoriteta, saatavan perintä siirretään perintätoimistolle ja vuokrasopimus irtisanotaan kuukauden irtisanomisajalla. Perintäkustannukset veloitetaan vuokralaiselta. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus: – sulkea kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä sekä estää kulku vuokratilaan erillisellä lukolla välittömästi maksetun vuokra-ajan päätyttyä, – periä hinnaston mukainen varaston avaamismaksu, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet saatavat ennen realisointia. Mikäli vuokralainen ei ole maksanut saatavia sopimuksen irtisanomisajan päätyttyä ja noutanut omaisuuttaan, siirtyy varaston käyttöoikeus takaisin vuokranantajalle ja vuokranantajalla on oikeus: – tyhjentää varasto parhaaksi katsomallaan tavalla joko hävittämällä tai realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus, – suorittaa realisointi parhaaksi katsomallaan tavalla ilman erillistä tuomiota tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden summaan asti, – käyttää realisointitulos omien saataviensa sekä realisointikulujen kattamiseen. Yli jäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Pyyntö tulee esittää yhden vuoden kuluessa realisoinnista. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että mahdollisessa huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella.

13. Sopimuksen siirtäminen
Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäselvissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus väliaikaisesti estää kulku varastoon. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle.

14. Vuokralaisen ilmoitusvelvollisuus
Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on vastuussa siitä välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen takia. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perustella, että esimerkiksi irtosanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä puutteellisten yhteystietojen vuoksi. Mikäli vuokralaisen varastoima irtain realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, ei vuokralaisella ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta. Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa vuokranantajalle viipymättä mikäli hänen haltuunsa luovutetut varastotilan kulkulupatunnukset tai -välineet joutuvat vääriin käsiin.

15. Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuut

Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun onnettomuuden tai vahingon aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä. Vuokralainen on vastuussa tahallisuudella tai törkeällä huolimattomuudella kiinteistölle ja/tai irtaimistolle aiheuttamistaan vahingoista.

16. Sopimusrikkomukset
Mikäli vuokralainen rikkoo sopimusehtoja, vuokranantajalla on oikeus poistaa vuokralaisen kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä ja purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi. Vuokranantajalla on oikeus poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomallaan tavalla, sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista. Mikäli vuokralaisella on vuokrahintaan vaikuttavia alennuksia, päättyvät ne automaattisesti, mikäli sopimusehtoja rikotaan. Tässä tapauksessa vuokrasopimukseen ryhdytään soveltamaan hinnaston mukaisia taksoja.

17. Tietojen luovuttaminen ja muut asiat
Vuokranantaja saa luovuttaa vuokralaisen henkilötietoja viranomaisille sitä pyydettäessä, sekä yhteistyökumppaneille asiakasetujen varmistamiseksi. Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Ellei sopimuksessa, näissä ehdoissa tai liitteissä ole muuta sovittu, sopimukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95).